Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr witryn i aplikacji

Rejestr witryn i aplikacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2024 roku, wszystkie witryny i aplikacje pod afiliacją UJ powinny zostać zgłoszone do rejestru witryn i aplikacji.

I. Najważniejsze wytyczne związanie z rejestrem.

 1. Dokument stanowiący podstawę prawną: Zarządzenie Rektora w sprawie Rejestru witryn internetowych i aplikacji mobilnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum)
 2. Adres rejestru witryn: wcag.uj.edu.pl/rejestr-witryn
 3. Adres rejestru aplikacji: wcag.uj.edu.pl/rejestr-aplikacji
 4. Dla opublikowanych już witryn i aplikacji termin końcowy zgłaszania ich do rejestru to 31 stycznia 2024 roku.
 5. Każda nowa witryna lub aplikacja podlega wpisowi do rejestru w terminie miesiąca od dnia publikacji.
 6. Obowiązek zgłoszenia witryny lub aplikacji do rejestru spoczywa na redaktorze. Jeżeli witryna lub aplikacja posiada wielu redaktorów, to powinni oni wyznaczyć jedną osobę do kontaktu, która dokona wpisu do rejestru.
 7. W przypadku usunięcia witryny lub aplikacji, redaktor jest zobowiązany do wykreślenia witryny lub aplikacji z rejestru w terminie 7 dni od daty jej usunięcia.

II. Kto jest właścicielem witryny?

Właścicielem witryny jest pracownik UJ, odpowiedzialny za stronę (za jej założenie lub usunięcie) oraz za nadawanie/odbieranie uprawnień redaktorom. W większości przypadków możemy precyzyjnie określić właściciela witryny.

 • Witryna jednostki uniwersyteckiej - właścicielem jest osoba pełniąca aktualnie funkcję kierowniczą w jednostce, czyli np.: dziekan, dyrektor, kierownik, przewodniczący lub osoba p.o. dziekana, p.o. dyrektora itd. Istnieje też możliwość (szczególnie w dużych jednostkach), że właścicielem witryny może zostać np. prodziekan, zastępca kierownika lub inna mianowana do tego celu osoba. Przykłady:
  • witryna wydziałowa - dziekan,
  • witryna instytutu - dyrektor instytutu,
  • witryna katedry - kierownik katedry,
  • witryna zakładu - kierownik zakładu,
  • centrum - dyrektor centrum, szkoła doktorska - dyrektor szkoły.
 • Witryna rady dyscypliny - właścicielem jest aktualny przewodniczący rady
 • Witryna komisji - właścicielem jest aktualny przewodniczący komisji
 • Witryna należąca do BIP - jej właścicielem jest aktualny koordynator ds. BIP
 • Witryna należąca do programu Inicjatywa Doskonałości - aktualny dyrektor CAWP
 • Jeżeli witryna nie została opisana w punktach powyżej, wtedy właścicielem również może zostać osoba pełniąca aktualnie funkcję kierowniczą w jednostce, z którą związana jest dana witryna. Lub też właścicielem może zostać pracownik UJ zlecający (inicjujący) jej założenie. W naszym formularzu "Wniosek o założenie witryny" jest to osoba wyznaczona do potwierdzenia zakładanego wniosku. W większości nie jest to osoba wypełniająca wniosek. Zazwyczaj wniosek jest wypełniany na polecenie właściciela witryny. Czyli w szczególnych przypadkach może to być: kierownik kierunku studiów, kierownik projektu, beneficjent grantu, kierownik jednostki badawczej, opiekun naukowy.
 • W przypadku witryn organizacji studenckich, sprawa jest bardziej złożona. Zazwyczaj właścicielami są opiekunowie naukowi, ale również może to być rektor, mogą to być prorektorzy, dziekani, kierownicy i dyrektorzy jednostek z którą ta organizacja jest związania. Szczegółowe informacje w tym zakresie są do uzyskania w sekretariacie prorektora ds. dydaktyki.

Należy podkreślić, że za wskazanie aktualnego właściciela witryny odpowiedzialny jest redaktor witryny.

W przypadku dalszych niejesności, prosimy o kontakt na portal@uj.edu.pl.

III. Usuwanie uprawnień redaktora witryny

 1. Właściciel witryny zgłasza wniosek o odebranie uprawnień redakcyjnych danego redaktora, poprzez wiadomość email, na adres portal@uj.edu.pl wraz z ew. informacją kto przejmuje jego obowiązki lub wnioskiem (Procedura nadawania uprawnień) o uprawnienia dla nowego redaktora. W CC wiadomości powinien znaleźć się adres mailowy (konto używane do logowania w systemie portalowym) osoby, której uprawnienia mają zostać usunięte.
 2. W wypadku gdy jest to ostatni redaktor danej witryny i nie jest wyznaczony nowy redaktor, wniosek taki jest równoznaczny z wnioskiem o usunięcie witryny. W przypadku wyznaczenia nowego redaktora, w terminie do 60 dni, strona może zostać przywrócona.

IV. Usuwanie witryn

 1. Właściciel witryny zgłasza wniosek o usunięcie witryny, poprzez wiadomość email, na adres portal@uj.edu.pl.
 2. Wniosek powinien zawierać adres witryny (np. nazwa.uj.edu.pl), która ma zostać usunięta oraz ew. krótkie uzasadnienie takiej decyzji.
 3. Konsekwencją takiego zgłoszenia jest usunięcie publicznego adresu oraz dezaktywacja witryny w systemie na 60 dni. W czasie, w którym witryna nie będzie aktywna, dostęp do niej będą mieli wyłącznie redaktorzy witryny z poziomu panelu sterowania, będzie również istniała jeszcze możliwość przywrócenia witryny.
 4. Po 60 dniach dezaktywacji, cała treść witryny (użytkownicy, strony, portlety z treściami, pliki) zostanie usunięta, czynność ta jest nieodwracalna.