Przejdź do głównej treści

Serwisy w portalu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Serwisy w portalu

Głównym serwisem internetowym UJ jest witryna uj.edu.pl, zawierająca informacje oraz aktualności ogólnouniwersyteckie. Strona www.portal.uj.edu.pl zawiera informacje oraz porady dla osób chcących dowiedzieć się więcej o Portalu UJ oraz stworzyć w jego ramach witrynę internetową.

Obecnie w naszym portalu znajduje się ponad 600 opublikowanych witryn, a około 100 jest w trakcie tworzenia.
Poniżej przedstawiamy adresy wybranych opublikowanych stron.

Lista wszystkich witryn /wersja z 15.03.2018/

 1. Uniwersytet Jagielloński  www.uj.edu.pl
 2. Wersja chińska głównej witryny UJ  www.cn.uj.edu.pl
 3. Wersja angielska głównej witryny UJ  www.en.uj.edu.pl
 4. Wersja rosyjska głównej witryny UJ  www.ru.uj.edu.pl
 5. Portal Uniwersytecki  www.portal.uj.edu.pl
 6. Wydział Prawa i Administracji  www.wpia.uj.edu.pl
 7. Wydział Filozoficzny  www.phils.uj.edu.pl
 8. Wydział Historyczny  www.historyczny.uj.edu.pl
 9. Wydział Filologiczny  www.filg.uj.edu.pl
 10. Wydział Polonistyki  www.polonistyka.uj.edu.pl
 11. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  www.fais.uj.edu.pl
 12. Wydział Matematyki i Informatyki  www.matinf.uj.edu.pl
 13. Wydział Chemii  www.chemia.uj.edu.pl
 14. Wydział Biologii  www.wb.uj.edu.pl
 15. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii  www.wbbib.uj.edu.pl
 16. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  www.wzks.uj.edu.pl
 17. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych  www.wsmip.uj.edu.pl
 18. Wydział Geografii i Geologii  www.wgig.uj.edu.pl
 19. Instytut Psychologii   www.psychologia.uj.edu.pl
 20. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  www.inib.uj.edu.pl
 21. Instytut Matematyki  www.im.uj.edu.pl
 22. Instytut Sztuk Audiowizualnych  www.film.uj.edu.pl
 23. Instytut Filologii Romańskiej  www.ifr.filg.uj.edu.pl
 24. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  www.ifw.filg.uj.edu.pl
 25. Instytut Filologii Klasycznej  www.ifk.filg.uj.edu.pl
 26. Instytut Psychologii Stosowanej  www.ips.uj.edu.pl
 27. Instytut Spraw Publicznych  www.isp.uj.edu.pl
 28. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych  www.iaisp.uj.edu.pl
 29. Instytut Rosji i Europy Wschodniej  www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
 30. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego  www.if.uj.edu.pl
 31. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych  www.inp.uj.edu.pl
 32. Instytut Nauk Geologicznych  www.ing.uj.edu.pl
 33. Instytut Muzykologii  www.muzykologia.uj.edu.pl
 34. Instytut Europeistyki  www.europeistyka.uj.edu.pl
 35. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania  www.econ.uj.edu.pl
 36. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej  www.media.uj.edu.pl
 37. Instytut Filologii Angielskiej  www.ifa.filg.uj.edu.pl
 38. Instytut Filozofii  www.filozofia.uj.edu.pl
 39. Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych  www.izibb.binoz.uj.edu.pl
 40. Instytut Orientalistyki  www.io.filg.uj.edu.pl
 41. Instytut Filologii Germańskiej  www.ifg.filg.uj.edu.pl
 42. Instytut Filologii Słowiańskiej  www.ifs.filg.uj.edu.pl
 43. Instytut Judaistyki  www.judaistyka.uj.edu.pl
 44. Instytut Historii  www.historia.uj.edu.pl
 45. Instytut Archeologii  www.archeo.uj.edu.pl
 46. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  www.etnologia.uj.edu.pl
 47. Instytut Historii Sztuki  www.ihs.uj.edu.pl
 48. Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej  www.ii.uj.edu.pl
 49. Instytut Socjologii  www.socjologia.uj.edu.pl
 50. Instytut Botaniki  www.ib.uj.edu.pl
 51. Instytut Kultury  www.kultura.uj.edu.pl
 52. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu  www.orient.uj.edu.pl
 53. Instytut Studiów Międzykulturowych  www.isr.wsmip.uj.edu.pl
 54. Instytut Językoznawstwa  www.jezykoznawstwo.filg.uj.edu.pl
 55. Instytut Konfucjusza  www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl
 56. Instytut Zdrowia Publicznego  www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl
 57. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl
 58. Instytut Fizjoterapii  www.if.wnz.cm.uj.edu.pl
 59. Instytut Pedagogiki  www.pedagogika.uj.edu.pl
 60. Instytut Muzykologii  www.muzykologia.uj.edu.pl
 61. Instytut Językoznawstwa  www.jezykoznawstwo.filg.uj.edu.pl
 62. Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych  www.izibb.binoz.uj.edu.pl
 63. The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund  www.sylff.uj.edu.pl
 64. Sekcja Telekomunikacyjna  www.st.uj.edu.pl
 65. Dział Spraw Osobowych  www.dso.uj.edu.pl
 66. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne  www.mish.uj.edu.pl
 67. Rada Kół Naukowych  www.rkn.uj.edu.pl
 68. Dział Usług Informatycznych  www.dui.uj.edu.pl
 69. Biblioteka Nauk Przyrodniczych  bnp.uj.edu.pl
 70. Uniwersytecki System Obsługi Studiów  www.usos.uj.edu.pl
 71. Inspektorat BHP  www.ibhp.uj.edu.pl
 72. Biuro Kwestora  www.kwestura.uj.edu.pl
 73. Pracownia Multimedialna i Komputerowa  pmik.wzks.uj.edu.pl
 74. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  www.gastroenterologia.wl.cm.uj.edu.pl
 75. Towarzystwo Doktorantów  www.doktoranci.uj.edu.pl
 76. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  www.swfis.uj.edu.pl
 77. Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich  www.dn.uj.edu.pl
 78. Dział Współpracy Międzynarodowej  www.dwm.uj.edu.pl
 79. Centrum Adnimistracyjnego Wsparcia Projektów; www.cawp.uj.edu.pl
 80. Domy gościnne  www.dg.uj.edu.pl
 81. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej  biblioteka.wzks.uj.edu.pl
 82. Dział Socjalny  www.ds.uj.edu.pl
 83. Biuletyn Informacji Publicznej  www.bip.uj.edu.pl
 84. Studium Pedagogiczne  www.sp.uj.edu.pl
 85. Dział Promocji  www.promocja.uj.edu.pl
 86. Związek Nauczycielstwa Polskiego  www.znp.uj.edu.pl
 87. Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej  www.dmws.uj.edu.pl
 88. Szkoła Języka i Kultury Polskiej  www.plschool.uj.edu.pl
 89. Archiwum  www.archiwum.uj.edu.pl
 90. Centrum Promieniowania Synchrotronowego  www.synchrotron.uj.edu.pl
 91. Rekrutacja na studia  www.rekrutacja.uj.edu.pl
 92. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym  www.cbsw.uj.edu.pl
 93. Centrum Transferu Technologii CITTRU  www.cittru.uj.edu.pl
 94. Jakość kształcenia  www.jakosc.uj.edu.pl
 95. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych  www.don.uj.edu.pl
 96. Centre for European Studies  www.ces.uj.edu.pl
 97. NSZZ Solidarność  www.nszz-solidarnosc.uj.edu.pl
 98. Naukowe Koło Chemików  nkch.chemia.uj.edu.pl
 99. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia  bmz.wbbib.uj.edu.pl
 100. Transformation in Central and Eastern Europe  www.transformation.confer.uj.edu.pl
 101. Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową  www.unesco.uj.edu.pl
 102. Koło Naukowe Strateg  knstrateg.econ.uj.edu.pl
 103. Sekcja Karier  www.biurokarier.uj.edu.pl
 104. Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne  ste.econ.uj.edu.pl
 105. Zakład Higieny i Dietetyki  www.zhid.wl.cm.uj.edu.pl
 106. Biuro Sportu  www.bs.uj.edu.pl
 107. Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny  bit.wl.uj.edu.pl
 108. Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej  zpgk.fais.uj.edu.pl
 109. Program Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ  www.mid.uj.edu.pl
 110. Zakład Biologii Komórki  www.zbk.wbbib.uj.edu.pl
 111. Zakład Dydaktyki Medycznej  www.zdm.wl.uj.edu.pl
 112. Zakład Mikrobiologii  micro.wbbib.uj.edu.pl
 113. Pracownia Biofizyki Komórki  helios.wbbib.uj.edu.pl
 114. Zakład Immunologii WBBiB  chemeryna.wbbib.uj.edu.pl
 115. Społeczeństwo - Technologie - Środowisko  www.set.uj.edu.pl
 116. Festiwal Religii Świata Hierofanie  www.hierofanie.religioznawstwo.uj.edu.pl
 117. Konferencja "Twórca – dzieło – badacz"  www.tdb.confer.uj.edu.pl
 118. Koło Nauk Politycznych  www.knp.inp.uj.edu.pl
 119. Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa  www.knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
 120. Jakość nauczania na WPiA  www.jakosc.law.uj.edu.pl
 121. English for Chemistry  www.efch.jcj.uj.edu.pl
 122. Alma Mater  www.almamater.uj.edu.pl
 123. Kształcenie podyplomowe  www.podyplomowe.uj.edu.pl
 124. Katedra Krytyki Współczesnej  www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
 125. Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych  www.kkiup.wsmip.uj.edu.pl
 126. Koło Naukowe Historii Doktryn  www.knhd.law.uj.edu.pl
 127. School of Medicine in English  www.medschool.uj.edu.pl
 128. Prace Geograficzne  www.pg.geo.uj.edu.pl
 129. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Mygen"  www.mygen.wbbib.uj.edu.pl
 130. Zakład Biochemii Fizycznej  www.zbf.wbbib.uj.edu.pl
 131. Biblioteka na Wydziale Polonistyki  www.biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
 132. Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki  www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
 133. International Research Universities Network na Uniwersytecie Jagiellońskim  www.irun.uj.edu.pl
 134. Bezpieczny student  www.bezpieczny-student.uj.edu.pl
 135. Niezależne Zrzeszenie Studentów  www.nzs.uj.edu.pl
 136. Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego  www.cdk.wl.uj.edu.pl
 137. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  www.polishstudies.uj.edu.pl
 138. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa  www.tbsp.wpia.uj.edu.pl
 139. Biblioteka Jagiellońska  www.bj.uj.edu.pl
 140. Katedra Komparatystyki Literackiej  www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl
 141. Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
 142. Zakład Biofizyki Molekularnej  www.zbfm.wbbib.uj.edu.pl
 143. Grupa Bioenergetyki Molekularnej  www.bm.wbbib.uj.edu.pl
 144. Taiwan Studies Centre  www.taiwan.orient.uj.edu.pl
 145. Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ  www.aksodk.ihs.uj.edu.pl
 146. Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki  www.knsij.judaistyka.uj.edu.pl
 147. Koło Naukowe Meritum  www.meritum.isp.uj.edu.pl
 148. Konferencja "Nowe strategie na nowy wiek"  www.konferencja.inp.uj.edu.pl
 149. Kognitywistyka  www.kognitywistyka.uj.edu.pl
 150. Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego  www.kjo.filg.uj.edu.pl
 151. Futuronauta  www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl
 152. Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet  www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl
 153. Katedra Teorii Komunikacji  www.komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl
 154. Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki  www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
 155. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych  www.ceapp.uj.edu.pl
 156. Zakład Technologii Gier  www.ztg.fais.uj.edu.pl
 157. Naukowe Koło Fizyków  www.nkf.if.uj.edu.pl
 158. Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces  www.igu-innovation.confer.uj.edu.pl
 159. Koło Naukowe Performatyków  www.knp.rkn.uj.edu.pl
 160. W Stronę Zmian  www.wsz.confer.uj.edu.pl
 161. Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa  www.przeglad.uj.edu.pl
 162. Katedra Historii Języka i Dialektologii  www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl
 163. Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki UJ  www.wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl
 164. Peregrinus Cracoviensis  www.pc.geo.uj.edu.pl
 165. I Pracownia Fizyczna  www.1pf.if.uj.edu.pl
 166. IBRO Summer School  www.ibrosummerschool.uj.edu.pl
 167. Koło Naukowe (W)Koło Rosji  www.wkolorosji.rkn.uj.edu.pl
 168. Zespół ds. Kontroli Zarządczej  www.zkz.uj.edu.pl
 169. Dalekowschodnie Koło Naukowe  www.dkn.orient.uj.edu.pl
 170. Centrum Badań Holokaustu  www.holocaust.uj.edu.pl
 171. The International Conference on Human Rights Education  www.hre2012.uj.edu.pl
 172. Projektor Jagielloński  www.projektor.uj.edu.pl
 173. Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania  kesjz.econ.uj.edu.pl
 174. Department of Cognitive Neuroscience and Neuroergonomics  neuroegonomics.ips.uj.edu.pl
 175. Jagiellońskie Dni Mediacji  www.centrumars.confer.uj.edu.pl
 176. Pomiar Edukacyjny  www.pomiar-edukacyjny.uj.edu.pl
 177. Dzień Otwarty  www.dzien-otwarty.uj.edu.pl
 178. Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania  www.innowatorzy.isp.uj.edu.pl
 179. Zakład Immunologii WBBiB  www.immunologia.wbbib.uj.edu.pl
 180. Katedra Kultury Literackiej Pogranicza  www.pogranicze.polonistyka.uj.edu.pl
 181. Lingvaria  www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl
 182. Koło Naukowe Historyków Studentów  www.knhs.hist.uj.edu.pl
 183. Abstract Project  www.abstract.jcj.uj.edu.pl
 184. Paphos Agora Project  www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl
 185. Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji  www.cespia.uj.edu.pl
 186. Centrum Badań nad Historią Idei  www.cbnhi.philo.uj.edu.pl
 187. Bez Porównania  www.bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl
 188. Dom Studencki D  www.akademikd.cm.uj.edu.pl
 189. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku  www.utw.uj.edu.pl
 190. Katedra Zarządzania w Turystyce  www.turystyka.uj.edu.pl
 191. Koło Naukowe Niemcoznawstwa  www.knn.wsmip.uj.edu.pl
 192. Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO  www.kns.unesco.uj.edu.pl
 193. Inhibitory Control of Brain Plasticity  www.gaba.confer.uj.edu.pl
 194. Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji  www.rosja2012.confer.uj.edu.pl
 195. Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  www.khlor.polonistyka.uj.edu.pl
 196. Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne (Szkoła Pisarzy)  www.sla.polonistyka.uj.edu.pl
 197. TransAtlantic Studies  www.transatlantic.uj.edu.pl
 198. Studia Matematyczno-Przyrodnicze  www.smp.uj.edu.pl
 199. Zarządzanie mediami, teoria i praktyka  www.zarzadzaniemediami.confer.uj.edu.pl
 200. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką  www.cbip.uj.edu.pl
 201. Zakład Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii  www.pa-ipzbk.wl.uj.edu.pl
 202. Polish Evolutionary Conference  www.pec2013.confer.uj.edu.pl
 203. Department of Solid State Physics  www.zfcs.if.uj.edu.pl
 204. Dział Zaopatrzenia  www.dz.uj.edu.pl
 205. Kongres Dydaktyki Polonistycznej  www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl
 206. R. Esposito na UJ  www.esposito.wsmip.uj.edu.pl
 207. Studenckie Biuro Tłumaczeń Samorządu Studentów  www.sbt.samorzad.uj.edu.pl
 208. Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  www.kns.inib.uj.edu.pl
 209. Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ  www.odyseusz.uj.edu.pl
 210. Klub Żeglarski Pracowników  www.klub-zeglarski.uj.edu.pl
 211. 8th International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe  www.rle.confer.uj.edu.pl
 212. Katedra Współczesnego Języka Polskiego  www.kwjp.polonistyka.uj.edu.pl
 213. Ogród Botaniczny  www.ogrod.uj.edu.pl
 214. Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji  www.samorzad.wpia.uj.edu.pl
 215. Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  www.kpen.polonistyka.uj.edu.pl
 216. Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki  www.klks.polonistyka.uj.edu.pl
 217. Applied Memory Research Laboratory  www.memorylab.phils.uj.edu.pl
 218. Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ  www.katedrapsychiatrii.wl.uj.edu.pl
 219. UJ Faculty of International and Political Studies  www.wsmip.uj.edu.pl/en_GB/start-int/
 220. Katedra Arabistyki  www.arabistyka.io.filg.uj.edu.pl
 221. Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej  www.indologia.io.filg.uj.edu.pl
 222. Zakład Iranistyki  www.iranistyka.io.filg.uj.edu.pl
 223. Zakład Japonistyki i Sinologii  www.japonistyka.io.filg.uj.edu.pl
 224. Studenckie Koło Informatyki Stosowanej  skis.if.uj.edu.pl
 225. Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo  www.exnihilo.religioznawstwo.uj.edu.pl
 226. Centrum Studiów Litewskich  www.csl.wsmip.uj.edu.pl
 227. Katedra Ukrainoznawstwa  www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
 228. Centrum Studiów Humanistycznych  www.cash.polonistyka.uj.edu.pl
 229. Koło Studentów Biofizyki "Nobel"  www.nobel.wbbib.uj.edu.pl
 230. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius  www.maius.uj.edu.pl
 231. Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego  www.doktoranci.historyczny.uj.edu.pl
 232. Zespół Zakładów Biofizyki i Fizyki Medycznej  www.biofizyka.if.uj.edu.pl
 233. Zakład Radiospektroskopii  www.zr.if.uj.edu.pl
 234. Neutrino  www.neutrino.if.uj.edu.pl
 235. Foton  www.foton.if.uj.edu.pl
 236. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  www.aip.uj.edu.pl
 237. Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii  www.biblioteka.muzykologia.uj.edu.pl
 238. Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM  www.sdka.cm.uj.edu.pl
 239. JCJ - Jagiellońskie Centrum Językowe  www.jcj.uj.edu.pl
 240. Katedra Radiologii  www.radiologia.wl.cm.uj.edu.pl
 241. Koło Neuronaukowców NEURONUS  www.neuronus.iz.uj.edu.pl
 242. Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl
 243. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego  www.knbn.inp.uj.edu.pl
 244. Zakład Biotechnologii Roślin  www.zbtr.wbbib.uj.edu.pl
 245. Konkurs na esej poświęcony stosunkom międzynarodowym  www.esej.wsmip.uj.edu.pl
 246. Politeja. Pismo WSMiP  www.politeja.wsmip.uj.edu.pl
 247. Stowarzyszenie Absolwentów  www.stowarzyszenie-absolwentow.uj.edu.pl
 248. Dziewczyny do ścisłych!  www.dziewczynydoscislych.uj.edu.pl
 249. Studies In Ancient Art and Civilization  www.saac.archeo.uj.edu.pl
 250. Biologia  www.biologia.uj.edu.pl
 251. Projekt ATOMIN  www.atomin.uj.edu.pl
 252. Dział Inwentaryzacji Ciągłej  www.inwentaryzacja.uj.edu.pl
 253. Zakład Technologii Informatycznych  www.doit.fais.uj.edu.pl
 254. Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych  www.zows.cm.uj.edu.pl
 255. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego  www.zpmp.law.uj.edu.pl
 256. Koło Naukowe Ti Estin Aletheia  www.tea.law.uj.edu.pl
 257. Portal medioznawczy  www.pm.media.uj.edu.pl
 258. Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego  www.650.uj.edu.pl
 259. Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  www.pmp.polonistyka.uj.edu.pl
 260. Studia Podyplomowe Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce  www.wolks.polonistyka.uj.edu.pl
 261. Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej  www.molecol.eko.uj.edu.pl
 262. Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych  www.metabol.wl.uj.edu.pl
 263. Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa  www.koordynacja.confer.uj.edu.pl
 264. Etyka - kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim  www.etyka.uj.edu.pl
 265. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UJ "Modus. Prace z historii sztuki"  www.modus.ihs.uj.edu.pl
 266. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne - Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku  www.bromatologia2014.confer.uj.edu.pl
 267. Pracownia Literatury Renesansu  www.renesans.polonistyka.uj.edu.pl
 268. Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości  www.isko2014.confer.uj.edu.pl
 269. Biblioteka Medyczna  www.bm.cm.uj.edu.pl
 270. Katedra Psychoterapii  www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl
 271. Katedra Biochemii Lekarskiej  www.biochemia.wl.cm.uj.edu.pl
 272. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa  www.pkzp.adm.uj.edu.pl
 273. Podyplomowe Studium Retoryki  www.retoryka.polonistyka.uj.edu.pl
 274. Projekt naukowy "Trade Routes of the Near East"  www.trone.archeo.uj.edu.pl
 275. Zakład Biochemii Analitycznej  www.zba.wbbib.uj.edu.pl
 276. Sympozjum Religioznawcze  www.religions.confer.uj.edu.pl
 277. Podyplomowe Studia Edytorskie  www.pse.polonistyka.uj.edu.pl
 278. Dziedzictwo Mikołaja Kopernika  www.mikolaj.kopernik.uj.edu.pl
 279. Katedra Neurologii  www.neurologia.wl.uj.edu.pl
 280. Pomoc informatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego  www.pomocit.uj.edu.pl
 281. Małopolskie Centrum Biotechnologii  www.mcb.uj.edu.pl
 282. Tydzień Jakości Kształcenia  www.tjk.uj.edu.pl
 283. Zakład Neuroanatomii  www.zn.binoz.uj.edu.pl
 284. Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World  www.ciss.confer.uj.edu.pl
 285. International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry  www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl
 286. Zakład Antropologii Historycznej  www.antropologia.historia.uj.edu.pl
 287. Zakład Cytologii i Embriologii Roślin  www.cerib.binoz.uj.edu.pl
 288. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji  www.psc.uj.edu.pl
 289. The Polish Journal of the Arts and Culture  www.pjac.uj.edu.pl
 290. Energy and society  www.energyandsociety.confer.uj.edu.pl
 291. Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał  www.qmbt.if.uj.edu.pl
 292. Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów i   www.centrumars.wpia.uj.edu.pl
 293. Ośrodek Informacji Toksykologicznej i Analiz Labolatoryjnych  www.oit.cm.uj.edu.pl
 294. Serwis kompetencji międzykulturowych  www.ic.europeistyka.uj.edu.pl
 295. Zakład Ratownictwa Medycznego  www.rm.wnz.cm.uj.edu.pl
 296. Transfam  www.transfam.socjologia.uj.edu.pl
 297. II Sympozjum „Flow Analysis and Capillary Electrophoresis”  www.analizaprzeplywowa.confer.uj.edu.pl
 298. Równość płci a jakość życia  www.geq.socjologia.uj.edu.pl
 299. Koło Naukowe Komparatystów  www.knk.rkn.uj.edu.pl
 300. Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl
 301. Katedra Socjologii Prawa  www.ksp.wpia.uj.edu.pl
 302. Koło Naukowe Nanotechnologów  www.nano.if.uj.edu.pl
 303. Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych  www.zjazd2014.law.uj.edu.pl
 304. International Relations and Area Studies  www.iras.uj.edu.pl
 305. Mózg – Umysł – Religia  www.mur.confer.uj.edu.pl
 306. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  www.bon.uj.edu.pl
 307. Koło Naukowe Studentów Muzykologii  www.kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl
 308. Samorząd Studentów WPiA  www.samorzad.law.uj.edu.pl
 309. Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej  www.tcs.uj.edu.pl
 310. Katedra Fizjologii  www.fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl
 311. Moje dziedzictwo  www.mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl
 312. Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego  www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl
 313. Menhir - Czasopismo Archeologiczne  www.menhir.archeo.uj.edu.pl
 314. Zakład Promieniowania Synchrotronowego  www.zps.if.uj.edu.pl
 315. Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii  www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl
 316. Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego  www.podatki.confer.uj.edu.pl
 317. Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa  www.portugalistyka.filg.uj.edu.pl
 318. Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych  www.doktryny.wpia.uj.edu.pl
 319. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska"  www.maska.psc.uj.edu.pl
 320. Konferencja Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych  www.horyzontynauki.uj.edu.pl
 321. Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch.  www.kksw.ifw.filg.uj.edu.pl
 322. Lider - Nowa generacja magnetometrów optycznych  www.lider.fais.uj.edu.pl
 323. Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata  www.naukawsztuce.fais.uj.edu.pl
 324. Koło Naukowe Kryminologii TBSP  www.kolo.kryminologii.wpia.uj.edu.pl
 325. Koło Naukowe Dietetyków  www.kndietetykow.wl.cm.uj.edu.pl
 326. Wszystko... jest liczbą  www.wjl.maius.uj.edu.pl
 327. Zakład Biochemii Ogólnej  www.zbo.wbbib.uj.edu.pl
 328. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP  www.knpmp.wpia.uj.edu.pl
 329. International PhD studies in medical sciences Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine  www.phdmedical.wl.uj.edu.pl
 330. Ośrodek Genomiki Medycznej  www.omics.wl.cm.uj.edu.pl
 331. Grupa badawcza Fantastyka i Mit, Uniwersytet Jagielloński  www.fim.psc.uj.edu.pl
 332. Littera/Historica. Pismo historycznoliterackie przy Wydziale Polonistyki  www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl
 333. Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych  www.zchts.chemia.uj.edu.pl
 334. EduRoam  eduroam.uj.edu.pl
 335. Katalog Judaików  www.judaiki.judaistyka.uj.edu.pl
 336. Centrum Językowe  www.cj.cm.uj.edu.pl
 337. Contemporary Education Leadership  www.cel.journal.uj.edu.pl
 338. Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej  www.oldm.polonistyka.uj.edu.pl
 339. Katedra Teorii Literatury  www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl
 340. Katedra i Klinika Urologii  www.urologia.wl.cm.uj.edu.pl
 341. Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej  www.epi.wl.cm.uj.edu.pl
 342. International Student Conference of Cell Biology  www.cell.confer.uj.edu.pl
 343. Chór Akademicki  www.chor.uj.edu.pl
 344. EduMetric 2014  www.edumetric.confer.uj.edu.pl
 345. Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ  www.arsdocendi.uj.edu.pl
 346. Studia I i II stopnia  www.studia.eko.uj.edu.pl
 347. III Kongres Politologii  www.kongres.wsmip.uj.edu.pl
 348. Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP  www.knpp.tbsp.wpia.uj.edu.pl
 349. Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych  www.jcsm.uj.edu.pl
 350. Koło Naukowe Prawa Medycznego  www.knpm.uj.edu.pl
 351. Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ  www.smp.if.uj.edu.pl
 352. Stem Cell Team  www.stemcell.wbbib.uj.edu.pl
 353. Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business  www.china-cee.confer.uj.edu.pl
 354. Rozwój myśli geograficznej w Polsce  www.rmg.maius.uj.edu.pl
 355. Nauka  www.nauka.uj.edu.pl
 356. II Pracownia Fizyczna  www.2pf.if.uj.edu.pl
 357. Pracownia Psychologii Dziecka  www.ppd.phils.uj.edu.pl
 358. Olimpiada Fizyczna  www.olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl
 359. Akademia Fizyki  www.akademiafizyki.if.uj.edu.pl
 360. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii  www.anestezjologia.wl.cm.uj.edu.pl
 361. Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych  www.jcba.uj.edu.pl
 362. Bliżej Nauki - cykl wykładów popularnonaukowych  www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl
 363. Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa  www.common.law.uj.edu.pl
 364. Studia Polsko - Ukraińskie  www.spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
 365. Oblicza Kariery UJ CM  www.obliczakariery.cm.uj.edu.pl
 366. Na podbUJ rynku!  www.napodbuj.projekt.uj.edu.pl
 367. Marian Smoluchowski Symposium  www.smoluchowski.if.uj.edu.pl
 368. Dni Indyjskie  www.dni-indyjskie.filg.uj.edu.pl
 369. Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego  www.cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl
 370. Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu  www.akademiki.cm.uj.edu.pl
 371. Pełnomocnik Rektora UJ ds. prawnych  www.pdsp.uj.edu.pl
 372. Zakład Dydaktyki Chemii  www.zdch.uj.edu.pl
 373. Katedra Biochemii Klinicznej  www.kbk.wl.cm.uj.edu.pl
 374. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej  www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl
 375. Zakład Filozofii i Bioetyki  www.bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl
 376. Sympozjum Zakładów Licznych Instytutu Fizyki  www.szlif.if.uj.edu.pl
 377. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego  www.zbn.inp.uj.edu.pl
 378. System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń  www.sirsz.uj.edu.pl
 379. Konsorcjum Cell-Mol-Tech  www.cellmoltech.uj.edu.pl
 380. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału FAIS  samorzad.fais.uj.edu.pl
 381. Mnich ubiera się u Prady?  www.buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl
 382. Naukowe Czwartki - Cykl warsztatów i wykładów popularnonaukowych  www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl
 383. Akademickie Centrum Kreatywności WFAIS  www.ack.fais.uj.edu.pl
 384. Yoga darśana, yoga sadhana: traditions, transmissions, transformations  www.ydys.confer.uj.edu.pl
 385. Warsztat Archeologa, czyli (nie) dotykać eksponatów  www.warsztat.archeo.uj.edu.pl
 386. Evidence-Based Anatomy  www.eba.cm.uj.edu.pl
 387. Crowdsourcing  www.crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl
 388. Ośrodek Badań nad Awangardą  www.obaw.polonistyka.uj.edu.pl
 389. ATRIP 2016  www.atrip2016.confer.uj.edu.pl
 390. Z archeologią na Ty  www.na-ty.archeo.uj.edu.pl
 391. Erasmus dla pracowników  www.erasmus.dwm.uj.edu.pl
 392. Zakład Inżynierii Nowych Materiałów  www.zinm.if.uj.edu.pl
 393. BAIR  www.bair.uj.edu.pl
 394. Zakład Fizyki Materiałów Organicznych  www.zfmo.fais.uj.edu.pl
 395. Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych  www.kghichz.wl.cm.uj.edu.pl
 396. Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  www.khlor.polonistyka.uj.edu.pl
 397. Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych  www.pmse.polonistyka.uj.edu.pl
 398. Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego  www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl
 399. Zakład Cytologii i Embriologii Roślin  www.cerib.binoz.uj.edu.pl
 400. Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego  www.private.law.uj.edu.pl
 401. StartUJ  www.startuj.uj.edu.pl
 402. IJCM archiwum z lat 2002 - 2012  www.ijcm-archiwum.econ.uj.edu.pl
 403. KN Klub Debat Parlamentarnych  www.klubdebat.wpia.uj.edu.pl
 404. Studies in Central and Eastern Europe: histories cultures and societes  www.ceestudies.historyczny.uj.edu.pl
 405. Jean Monnet Chair  www.jmc.inp.uj.edu.pl
 406. Szwed Lab  www.szwedlab.psychologia.uj.edu.pl
 407. Żydowski samorząd ziemski w Koronie  www.ziemstwa.judaistyka.uj.edu.pl
 408. Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ  www.knjs.polonistyka.uj.edu.pl
 409. Akademickie Centrum Kreatywności WFAIS  www.ack.fais.uj.edu.pl
 410. Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego  www.odo.wzks.uj.edu.pl
 411. FAIR  www.fair.uj.edu.pl
 412. Katedra Historii Literatury Staropolskiej  www.khls.polonistyka.uj.edu.pl
 413. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki  www.knsk.rkn.uj.edu.pl
 414. International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry  www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl
 415. Rozwój myśli geograficznej w Polsce  www.rmg.maius.uj.edu.pl
 416. Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej  www.bhp.cm.uj.edu.pl
 417. FUNMAT  www.funmat.confer.uj.edu.pl
 418. HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team  www.heart.cm.uj.edu.pl
 419. Safe Student  www.safe-student.uj.edu.pl
 420. Delta and Sinai 2  www.deltaandsinai2.confer.uj.edu.pl
 421. Grupa Nanowarstw Makromolekuł Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów  www.polyfilms.if.uj.edu.pl
 422. Samorząd Studentów WPiAy  www.samorzad.law.uj.edu.pl
 423. Przekładoznawstwo  www.przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl
 424. Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature  www.kavya-seminar.confer.uj.edu.pl
 425. Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego  www.kpup.law.uj.edu.pl
 426. Konferencja "Ból i Cierpienie"  www.cierpienie.confer.uj.edu.pl
 427. DAdN  www.dadn.uj.edu.pl
 428. Organizacja konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim  www.konferencje-adm.uj.edu.pl
 429. #mediUJ! - Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny  www.mediuj.wpia.uj.edu.pl
 430. I Konferencja Młodych Chemików Sądowych  wwww.chemiasadowa.confer.uj.edu.pl
 431. PRACA SOCJALNA - kierunek studiów  www.pracasocjalna.socjologia.uj.edu.pl
 432. The XXVII European Society for Rural Sociology Congress  www.esrs2017.confer.uj.edu.pl
 433. II Konferencja Paliatywna  www.paliatywna.uj.edu.pl
 434. The Brain and Spine Lab  www.tbsl.cm.uj.edu.pl
 435. Czy/tam/czy/tu  www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl
 436. Poliarchia  www.poliarchia.wsmip.uj.edu.pl
 437. Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich  www.pibe.io.filg.uj.edu.pl
 438. Dział Infrastruktury Sieciowej  www.dis.uj.edu.pl
 439. Małopolskie Forum Bibliotek  www.mfb.confer.uj.edu.pl
 440. Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej   www.zzft.fais.uj.edu.pl
 441. Ośrodek Neurobiologii  www.neurobiology.mcb.uj.edu.pl
 442. Katedra Historii Prawa Polskiego  www.khpp.wpia.uj.edu.pl
 443. Pracownia Kultury Litwy  www.pkl.polonistyka.uj.edu.pl
 444. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej  www.kppips.wpia.uj.edu.pl
 445. Biblioteka Wydziału Filologicznego  www.biblioteka.filg.uj.edu.pl
 446. II Klinika Kardiologii  www.kardiologia2.wl.cm.uj.edu.pl
 447. Dział Kliniczny  www.dk.cm.uj.edu.pl
 448. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji  www.psc.uj.edu.pl
 449. Zakład Fizyki Gorącej Materii  www.zefir.if.uj.edu.pl
 450. Katedra Języka Polskiego jako Obcego  www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl
 451. Sekcja Organizacji Konferencji  www.konferencje.uj.edu.pl
 452. Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych  www.znmm.chemia.uj.edu.pl
 453. Regulaminy na Wydziale Lekarskim  www.regulamin.wl.uj.edu.pl
 454. XXI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim  www.konkurs.uj.edu.pl
 455. The Guild of European Research-Intensive Universities  www.the-guild.uj.edu.pl
 456. Wysokiej jakości staże zawodowe rozwijające kompetencje dla studentów i studentek kierunków biologicznych i nauk o Ziemi UJ  www.stazebiogeo.uj.edu.pl
 457. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji  www.jcrk.uj.edu.pl
 458. 4D Nucleome: The Cell Nucleus in Space and Time  www.4dnucleome.confer.uj.edu.pl
 459. PCAM Workshop in Cracow 2017  www.pcamworkshop2017.confer.uj.edu.pl
 460. Mniej biurokracji w Uniwersytecie Jagiellońskim  www.mniejbiurokracji.uj.edu.pl
 461. Rok Mariana Smoluchowskiego - 2017  www.smoluchowski.uj.edu.pl
 462. Konferencja Naukowa 90 lat PTM wczoraj - dziś - jutro  www.ptm2017.confer.uj.edu.pl
 463. Zakład Biotechnologii Medycznej  www.zbm.wbbib.uj.edu.pl
 464. Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych  www.zakazna.wl.cm.uj.edu.pl
 465. Camera Jagellonica  www.camerajagellonica.uj.edu.pl
 466. Zakład Antropologii Historycznej  www.antropologia.historia.uj.edu.pl
 467. Jesień Naukowa w UCMW  www.ucmw.confer.uj.edu.pl
 468. Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej  www.tspwi.wpia.uj.edu.pl
 469. Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania  www.kos.ii.uj.edu.pl
 470. SusDev  www.susdev.confer.uj.edu.pl
 471. Góra Zyndrama w Maszkowicach  www.gora-zyndrama.archeo.uj.edu.pl
 472. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego (kadencja 2016 - 2020)  www.senat.uj.edu.pl
 473. Trendy, rozwój, szkolenie, przyszłość narciarstwa w krajach Europy Środkowo-Zachodniej  www.ski-konferencja.uj.edu.pl
 474. Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji  www.kn.psc.uj.edu.pl
 475. Dział Inwestycji Budowlanych  www.dib.uj.edu.pl
 476. Roman Ingarden and His Times: An International Phenomenological Conference  www.ingarden.confer.uj.edu.pl
 477. Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów (kadencja 2016 - 2020)  www.finanse.komisja.uj.edu.pl
 478. Publish or Perish! Intensive course on research and publishing in bioethics  www.publishorperish.confer.uj.edu.pl
 479. Biblioteka Instytutu Historii  www.biblioteka.historia.uj.edu.pl
 480. MA in Euroculture  www.euroculture.wsmip.uj.edu.pl
 481. Ars Docendi - rozwój kadry dydaktycznej UJ  www.power.arsdocendi.uj.edu.pl
 482. TRAnsitions Children and Kindergarten  www.tracks.socjologia.uj.edu.pl
 483. Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju  www.rozwoj.komisja.uj.edu.pl
 484. International Security and Development Studies  www.isad.uj.edu.pl
 485. Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  www.nauka.komisja.uj.edu.pl
 486. Zakład Fizyki Medycznej  www.zfm.if.uj.edu.pl
 487. Stała Rektorska Komisja Remontowa  www.remonty.komisja.uj.edu.pl
 488. Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna  www.statut.komisja.uj.edu.pl
 489. Rada Wydziału Historycznego  www.rw.historyczny.uj.edu.pl
 490. Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata  www.prawaczlowieka.confer.uj.edu.pl
 491. Zespół Elektrochemii - Grupa Nanostrukturalnych Materiałów  www.elektro.chemia.uj.edu.pl
 492. Platforma Edukacyjna OPB - Instytut Filozofii  www.opb.filozofia.uj.edu.pl
 493. Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej  www.zzfj.if.uj.edu.pl
 494. Utrecht Network  www.utrecht-net.dwm.uj.edu.pl
 495. Konferencje INPiSM  www.konferencje.inp.uj.edu.pl
 496. Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet  www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl
 497. SinFonIJA 11  www.sinfonija11.confer.uj.edu.pl
 498. Welcome to the Jagiellonian University  www.welcome.uj.edu.pl
 499. Konferencja naukowa POKOS  www.pokos.confer.uj.edu.pl
 500. Administrator Bezpieczeństwa Informacji  www.iod.uj.edu.pl
 501. Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych  www.prawoispoleczenstwo.confer.uj.edu.pl
 502. Dni Gender w Fizyce  www.dnigenderwfizyce.confer.uj.edu.pl
 503. VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych  www.viitsbj.confer.uj.edu.pl
 504. Genesis - Cracow 2019  www.genesis2019.confer.uj.edu.pl